پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : آی تم♥همهـ دنیــا درحکمــ یکــ دوربینــ عکاسیــ استــ ، لبخند بزنید♥
در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند...

پرسید:فرزندم پس آدمت کو؟؟

اشک هایم را پاک کردم و گفتم:

در آغوش حوای دیگریست!!!
سه شنبه سی ام خرداد 1391 10 PM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________سه شنبه سی ام خرداد 1391 10 PM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________سه شنبه سی ام خرداد 1391 10 PM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________آنقــدر مــــرا سرد کـــرد ؛


از خــــودش ...


از عشـــق ...


کــه حـــالا بــه جـــای دلبستن ، یــــخ بستــه امـ!


آهــــای !!! 


روی احســاســم پــا نگذاریــد ...!


لیـــز می خوریــد !!! 
سه شنبه سی ام خرداد 1391 10 AM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________همیشه حرارت لازم نیست


گاهی از سردی یک نگاه…


میتوان آتش گرفت !!!

سه شنبه سی ام خرداد 1391 10 AM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________سه شنبه سی ام خرداد 1391 10 AM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت شناخته شده “صبوری” است!!!

یکشنبه بیست و هشتم خرداد 1391 6 PM |- (✿ ♥‿♥)مهـ ـدیـ ـســـ♪ ــا -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________Aytem.ir